Nyborg Garnisonskompagni (1769/74-1816)

Garnisonering
1774-1775: København.
1775-1785: Nyborg.
1785-1789: Rendsborg.
1789-1816: Nyborg.