Amtsforvaltere og amtstuer

Blev oprettet ved kgl. anordning af 19. februar 1662, ligesom amterne, samtid med ophævelsen af den tidligere lensindeling og forleningsopppebørselssystemet.

Havde som hovedopgaver at modtage indbetalinger (oppebørselen) af de direkte statsskatter, bankhæftelsesrenter, brandpenge og den største del af amtsrepatitions- og amtsfattigkassens indtægter.

Ved hver amtsstue var der ansat en amtsforvalter, blev nedlagt efterhånden som opkrævningen af statsskatterne overgik til kommunerne og opkrævningen af toldafgifter til toldvæsenet.