Oeders efteretninger

Georg Christian Oeder (1728-1791), 1728-91, l√¶ge, botaniker og national√łkonom m.m.

Georg Christian Oeder blev hentet til Danmark af J. H. E. Bernstorff, hvor han skulle bekl√¶de et professorat i botanik, men Universitetet √łnskede det ikke - ikke pga. hans faglige kundskaber, men pga. hans mangelfulde latinkundskaber. Herefter udn√¶vnte kongen Oeder til kongelig professor i botanik, og han blev endvidere direkt√łr for den botanisk have, som skulle anl√¶gges ved Amaliegade.

Oeder planlagde udgivelsen af Flora Danica og p√•begyndte v√¶rket. Oeder udgav de ti f√łrste h√¶fter af Flora Danica, i alt 600 tavler i perioden 1761-1771 og har f√•et opkaldt flere planter efter sig.

Sidel√łbende hermed udsendte han i 1769 et skrift om b√łndernes forhold, hvori han gik ind for en vis lempelse af b√łndernes forhold (stavnsb√•ndets oph√¶velse, gradvis oph√¶velse af hoveriet og indf√łrelse af arvef√¶ste).

I k√łlvandet p√• Struensees fald blev han udn√¶vnt - nogle vil betegne det ¬Ľdeporteret - som landfoged i Oldenburg.

G.C. Oeder bevarede sit embede i Oldenburg resten af sit liv, men fastholdt sin interesse for Danmark og udgav adskillige skrifter vedr√łrende Danmark og danske forhold.

Om Oeders Efterretninger
G.C. Oeder fik ved Kgl. forordning af 20. februar 1771 til opgave i samarbejde med Rentekammeret at indsamle oplysninger om √¶gtepar, enker og enkem√¶nd i Sj√¶llands Stift, dvs. K√łbenhavn, Sj√¶lland, M√łn og Bornholm.

Formålet med indsamlingen var at skaffe viden, så man bedre kunne tilrettelægge et fremtidigt enkekasse-system.

Her kan man finde oplysninger om mænds og enkers navn, stand, erhverv, alder og ægteskabelige stand. Hustruens navn nævnes ikke - medmindre hun er enke - men hendes alder nævnes.

Oeders efteretninger findes i original på Rigsarkivet. Rigsarkivet og Landsarkiverne har herudover en filmkopi af orginalerne, men en del af oplysningerne er også lagt på internettet på denne hjemmeside:

Oeders efterretninger

Vær opmærksom på, at hvis den pågældende var enkemand eller enke kan der findes supplerende oplysninger, som ikke fremgår af de oplysninger, som er lagt ud på internettet.

Hvilke oplysninger, man evt. kan finde fremgår af den vejledning, som var trykt på oplysningsskemaet og som er gengivet nedenfor.

Indsamlingen foregik ved brug af fortrykte skemaer, hvor der var trykt f√łlgende vejledning:

Erindringer til Vedkommende behagelige Efterretning ved Efterforskningen af
ægteparrenes, samt Enkemændenes og Enkernes Tal, med videre.


Hos √¶gteparrene antegnes Mandens Navn (Fornavne eller D√łbe Navnet beh√łves ikke), hans stand, betiening eller Characther og N√¶rings Vey; Hustruens Navn beh√łves ikke, men om Begge meldes, om det er enhvers f√łrste, andet eller tredie √Ügteskab, m.v., og Begges alder.

Antegnelsen sker egentlig paa det Sted, som er et hvert Parres Sædvanlig Ophold Sted og Bopæl, hvor det holder Disk og Dug, men findes der Ægtefolk, være sig Manden eller Konen alene, eller begge samlede, uden for deres sædvanlige Bopæl, den Stund efterforskningen hos dennem Skeer, faa antegnes de vel ogsaa, men ikke som nærværende paa den Tid, og deres rette Bopæl nævnes derhos.

Hos Enkemænd antegnes ligeledes Navnet, Alderen, Standen, Nærings-Veyen; om de haver været gift een eller fleere gange, og hvor længe deres nærværende Enkestand har varet, samt om de ved den sidste Kones Död havde uopdragne Börn?

Ligeledes antegnes hos Enker den sidste Mands Navn og Stand, hendes Alder, hendes Næring, enten af egne Midler, eller haandtering, eller af Pension af den Kongelige Casse, eller af en og anden Enke-Casse, eller, om hun er fattig, af anstalt for de fattige, om hun har været gift een eller fleere gange, hvor længe hun i nærværende Enkestand har levet, om hun ved den sidste Mands Död har havd uforsörgede Börn og hvor mange?

Antegnelsen af Enkemænd og Enker sker ligeledes på deres sædvanlige Bopæl, men sker Efterspörgselen hos nogen uden for samme, saa antegnes begge steder, det nærværende Opholds-Sted og den rette Boepæl.

Da Hensigten af denne efterspörsel sigter til det almindelige beste, og til en grundig Enke-Casses Indrettning, saa ventes hos de Spörgende og hos de Adspurgde Velvillighed til at forskaffe og give nöyagtig og tilforladelig Oplysning.

Naar den trykte Formular, som vedkommende, der anstiller Eftersp√∂rselen, medde√©les, ikke forslaaer til at rumme derpaa den hele Liste, vilde de behage selv at indrette og efter n√¶rv√¶rende formular at lineere samt med Bogstavene A, B, C, &c., at betegne de til listernes Fuldst√¶ndighed beh√łvende Blade Papiir, og samme til den trykte Formular at vedhefte.

Lister over Ægteparrene. I Colonnen A antegnes Mandens Navn, i B Hans Stand og Nærings-Vey, i C hans Alder, i D, om det er hans förste eller andet, eller tredie Giftermaal, i E Hustruens Alder, i F, om det er hendes förste, eller andet, eller tredie Giftemaal.

Liste over Enkem√¶ndene. I Colonen A antegnes Mandens Navn, I B hans Stand og N√¶ring-Vey, i C hans Alder, i D, om det er hans f√∂rste Enkestand, i E, hvor mange Aar hans n√¶rv√¶rende Enkestand har v√¶ret, i F, om saa er, at han sidste Hustrues ved hendes D√∂d har efterladt ham ufors√łrgede B√∂rn, deres tal.

Liste over Enkerne. I Colonnen A antegnes den afdöde (sidste) Mands Navn. I B sammes Stand og Nærings Vey, i C Enkens nærværende Subsitenz enten af egne Midler, eller Negoce, eller Handtering, eller Pension af Kongen, eller af en eller anden Enke-Casse, eller af Fattige Væsenet, i D hendes Alder, i E, om det er hendes förste, eller anden, eller tredie Enkestand, i F., Enkestandens Tiid, i G, uforsynede Börns Tal ved Mandens Död.


Bestilling af de bevarede arkivalier
I Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet (nærarkiv) findes 2 arkiver vedr. Oeders efterretninger:

1) ¬ĽForarbejder til Oeders efterretninger vedr. Sj√¶llands Stift 1770-177¬ę, som best√•r af en r√¶kke statistiske protokoller med samment√¶llinger fra unders√łgelsen arkiveret i en kasse.

Bestilles ved angivelse af:
Arkivskaber: Rentekammeret
Arkivnummer: 303.
Titel: Forarbejder til Oeders Efterretning vedr. Sjællands Stift.
Nummer: 1
√Ör: 1770-1771.

2) Skemaerne, som er indkommer i forbindelse med unders√łgelsen samt tabeller fordelt p√• 8 pakker med nedenst√•ende numre.

Bestilles ved angivelse af:
Arkivskaber: Rentekammeret
Arkivnummer: 303.
Titel: Oeders Efterretninger vedr. Sjællands Stift.
Nummer: F.eks. 352-35
√Ör: 1771.


Nr. Indhold
352.35 K√łbenhavn Christianshavns kvarter
352.35 K√łbenhavn Frimands kvarter
352.35 K√łbenhavn K√łbmager kvarter
352.35 K√łbenhavn Rosenborg kvarter
352.35 K√łbenhavn Snarens kvarter
352.35 K√łbenhavn Strand kvarter
352.35 K√łbenhavn Tabel o. enker
352.35 K√łbenhavn Tabel o. hofetaten
352.35 K√łbenhavn Tabel o. milit√¶retaten
352.35 K√łbenhavn Udenbys Kl√¶debo kvarter
352.35 K√łbenhavn √ėster kvarter
352.36 K√łbenhavn Kl√¶debo kvarter
352.37 K√łbenhavn Kl√¶debo kvarter
352.38 K√łbenhavn Skt. Ann√¶ Vester kvarter
352.38 K√łbenhavn Skt. Ann√¶ √ėster kvarter
352.39 K√łbst√¶der
352.40 Frederiksborg amt
352.40 Holbæk amt
352.41 K√łbenhavns amt
352.41 Pr√¶st√ł amt
352.42 Bornholms amt amt
352.42 Sor√ł amt