Værnepligt, hvem er omfattet?

Ifølge Lov om Værnepligt af 6. marts 1869, så fremgår følgende af § 1 og § 2:

§ 1
Enhver Mand, der har dansk indfødsret, er Værnepligten undergiven. Dog ere de, der er ere fødte på Island, Færøerne eller de danske Besiddelser udenfor Europa, fritagne for Værnepligten, saalænge de ikke erhverve haft Hjem her i Landet.

§ 2
De, der ikke have dansk Indfødsret, blive, forsaavidt ikke Overenskomst med en fremmed Stat eller undersaatlig Forhold til en saadan er til Hinder herfor, Værnepligten undergivne, naar de Erhverve fast Hjem her i Landet.

Disse bestemmelser har været gældende siden værnepligtens indførelse i 1788 og kan bl.a. genfindes i Forordning af 8. januar 1802 om Søe-Indrolleringsvæsenet i Danmark samt videreført i stort set uændret form i Lov om Værnepligt af 13. juni 1912.

I 1929 var der indgået følgende overenskomster:
• England siden 1869.
• Finland siden 1923.
• Polen siden 1923.
• Tyskland siden 1926.