Lægdsrulle, § 7 eller § 13 i Lov om værnepligt

I lægdsrullerne fra ca. 1869 og frem vil man nogle gange se, at der er anført en § 7 eller § 13. Bestemmelsen henviser til den straf, som man ifalder, hvis man ikke giver møde på session.

Lov af 6. marts 1869 om Værnepligt

§ 7
»Enhver Mand bliver med opnaaet 17 Aars Lægdsrullealder at optage i Lægdsrullen. Til den ende skal, efter forudgået offentlig Kundgjørelse i October Maaned fra Lægdsforstanderen, Enhver i løbet af November og December Maaned i det Aar, i hvilket han fylder sit 17de Leveaar, melde sig hos Lægdsbestyreren (Lægdsforstanderen eller Lægdsmanden), paa det Sted, hvor han er bosat; tillige afgiver han sin Døbe- eller Fødselsseddel (se Lov af 4de Marts 1857 § 2), som til dette udstedes uden Betaling, og opgiver sin Bopæl i Lægdet (jvfr. § 48) for Lægdsbestyreren, der meddeler ham et Indtegningsbeviis om hans Optagelse i Rullen.
De i § 1, andet Punktum , og § 2 anmeldte Personer, der erhverve haft Hjem her i Landet, forinden de have opnaaet 32 Aars Lægdsrullealderen, skulle ligeledes melde sig til Optagelse i Lægdsrullen (§ 49).
Overtrædelse af denne Pligt straffes med Bøder fra 2 til 20 Rd. Har den Skyldige undladt Meldingen, for at undrage sig Værnepligten, kan han straffes med Fængsel. Den, der ikke har meldt sig til Optagelse i Lægdsrullen, forinden den Session holdes, på hvilken han skulle behandles til Udskrivning, og som udebliver fra denne Session, straffes med Fængsel.
«

§ 1, 2. pkt. omhandler henholdsvis personer med dansk indfødsret født på Island, Færøerne eller på danske besiddelser uden for Europa, som kun skal møde på session, hvis de tager ophold i landet.

§ 2 omhandler personer, som ikke har dansk indfødsret og kommer fra et land, hvor Danmark ikke har indgået overenskomst om fritagelse for danske værnepligt. Disse personer skal møde på session, hvis de tager bopæl her i landet.

§ 13-1: Den, som i Fredstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for hvilken han i henhold til § 11, nr. 1-6 er pligtig til at fremstille sig, Straffes med Bøder fra 10 til 200 Rd. Han kan ikke paa en senere Session benytte de ved denne Lovs § 14 hjemlede Ret til at faa Udsættelse.

§ 13-2: Udebliver han anden Gang eller oftere uden lovligt Forfald fra Sessionen, straffes han med Fængsel. Dog kan ogsaa i dette Tilfælde under formildende Omstændigheder Bøder fra 20 til 200 Rd. ikjendes, navnlig naar det af den Pågældendes Legemsbeskaffenhed klart fremgaar, at han er uskikket til al Krigstjeneste, eller han ved en forud for Dommes Afsigelse gaaende Sessionsbehandling er bleven funden utjensdygtig.

§ 13-3: Naar nogen trende Gange uden lovlig Forfald er udebleven fra Sessionen, bliver der at lægge Beslag paa den Formue, som han maatte besidde eller erhverve her i Riget, indtil han kommer tilstede, eller hans Formue paa Grund af hans Død eller ifølge de i Forordningen af 11te September 1839 foreskrevne Regler tilfalder hans Arvinger, og han kan derhos, naar han træffes og af Udskrivingschefen skjønnes tjenstdygtig, stax efter sin Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.

§ 13-4: Den, som i Krigstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for hvilken han er pligtig at fremstille sig, straffes med Fængsel. Han kan, saafremt han af Udskrivningschefen skjønnes tjenstdygtig, strax efter sin Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.

§ 13-5: Værnepligtige, der ikke efterkomme den dem i henhold til § 11, nr. 7 givne Tilsigelse til Møde for Sessionen, straffes med Bøder fra 2 til 20 Rd.

§ 13-6: Vedtegninger om Behandling efter denne Paragraf bortfalde, naar lovlig Forfald senere godtgjøres for Sessionen eller for søfarende Værnepligtiges Vedkommende for Udskrivningschefen.

Loven fra 1869 blev afløst ved Lov af 13de Juni 1912 om Værnepligt.

Lov om Værnepligt af 13. juni 1912

§ 13-1: Den, som i Fredstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for hvilken han i Henhold til §$ 10, nr. 1-6, og § 12 er pligtig at fremstille sig, straffes med bøder fra 10 kr. til 400 kr.

§ 13-2: Udebliver han anden Gang eller oftere uden lovligt Forfald fra Sessionen, straffes han med Fængsel, ligesom han taber den ved denne Lovs § 14 hjemlede Ret til at faa Udsættelse paa en senere Session. Dog kunne ogsaa i dette Tilfælde under formildende Omstændigheder Bøder fra 400 Kr. til 400 Kr. ikendes, navnlig naar det af den paagældendes Legemsbeskaffenhed klart fremgaar, at han er uskikket til al Krigstjeneste, eller han ved en forud for Dommens Afsigelse gaaende Sessionsbehandling er bleven fundet tjenstudygtig.

§ 13-3: Når nogen tre Gange uden lovligt Forfald er udebleven fra Sessionen, han han derhos, naar han træffes og af Udskrivningschefen skønnes tjenstdygtig, straks eller senere efter sin Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.

§ 13-4: Den, som i Krigstid uden lovligt Forfald udbliver fra den Session, for hvilken han er pligtig at fremstille sig, straffes med Fængsel. Han kan, saafremt han af Udskrivningschefen skønnes tjenstdygtig, straks eller senere efter sin Brugbarhed afgives til Tjeneste ved Hæren eller Søværnet.

§ 13-5: Værnepligtige, der ikke efterkomme den dem i Henhold til § 10, nr. 7, givne tilsigelse til Møde for Sessionen, straffes med Bøder fra 4 Kr. til 40 kr.

§ 13-6: Vedtegninger om behandling efter denne Paragraf Borfalde, naar lovligt Forfald, senere godgøres for Sessionen eller, for søfarende værnepligtiges Vedkommende, for Udskrivningschefen.