Døde barselskvinder og deres børn på Fødselsstiftelsen

Om disse kvinder og deres fødte eller døde børn findes der en række protokoller i Fødselsstiftelsen arkiv og som indeholder en hel del meget gribende beretninger omkring kvindernes indlæggelse, fødsel og død og de henvendelser, som kom eller udeblev fra pårørende, som ikke altid var klar over, at deres datter eller familiemedlem var indlagt.

En del kvinder døde uden deres identitet var kendt af fødselsstiftelsen, men om en del af dem foreligger der en hel del oplysninger om deres indlæggelse, fødsel og henvendelse fra andre pårørende samt oplysninger om deres begravelse m.m.

Efterfølgende to beretninger er eksempler på det, som man kan forvente at finde i protokollerne.

Beretningerne starter med information om fødslen og fortsætter med en beskrivelse af de efterfølgende omstændigheder (henvendelser fra pårørende, begravelse m.m.).

Om en moder som døde og et barn som overlevede og blev anbragt via Plejestiftelsen
3.239. 6 Rdr.
Indkom den 8 Martii og fødte samme Dag under No 237 et Drengebarn, som i Daaben den 9de næstefter blev kaldet: Carl Frederik. Hun døde den 17 Martii, og efterloed sig en Æske med nogle Gangklæder. Barnet var den 14de afgivet til Plejestiftelsen, og da tillige betalt den sædvanlige AlimentationsGodtgiørelse 20 Rdr.

Martii 18 indfandt sig et Fruentimmer som meldte at være Ane Cathrine, Tømmermand Iver Poulsens Enke, og Lem i Wartou. Hun tilkjendegav at den Afdøde var hendes Datter og hedde Magdalene Dorthea Poulsen: at hun var Ugift og ei efterloed sig andet end det hun havde bragt med sig til Stiftelsen, og at hendes Barnefader ville besørge hende begraven, imod at faae hendes Tøy udleveret. Den 21 Martii jordet paa Nicolai Assistent Kirkegaard, og Begravelsen besørget af Bedemand Bache for Barnefaderens Regning.

Om en mor og et barn, som begge døde
16. 987.
Indkom den 7. October og fødte den 8de næstefter under No. 995 et Drengebarn, som i Daaben den 9de blev kaldet Daniel Steenbuk og den 11te næstefter døde. Hun døde den 11. Octbr, og efterloed sig: 1 Kattuns Skjort, 1 Hvergarns Do, en Hvergarns Trøje med Multum under, et Kattun Forklæde, et do trykket Halsklæde, et Bygkorns Do, et par hvide Uldstrømper, 1 p(a)r. Slever, og en LystringsKaabe. Hun var anmeldt som Cathrine Elisabeth Frede, Arbejdsmand: Daniel Steenbuch Hustrue i Teilgaardstrædet No. 214.

Octbr. 13 indfandt sig et Fruentimmer som meldte sig at være Marthe Mortensdatter, Maler August Frederik Fredes Enke I Teilgaardstrædet No. 214. Hun sagde sig at være den Afdødes Moder, og underrettede, at have været til Huuse hos hende, skjøndt hun og Mand vare i højeste Grad forarmede Folk. Hun forsikkrede at hverken hun, eller den Afdødes Mand kunde bekoste Begravelsen, og bad derfore at hun for Stiftelsens Regning maatte blive bortført - og at hun maatte faae de fattige Stykker hendes Datter havde efterladt sig paa Stiftelsen, især Kaaben, for derunder at skjule sin Elendighed. Da hendes Udvortes syntes at bekræfte hendes Udsigende, blev hendes Begjering tilstaaet.
15. Begravet for Stiftelsens Regning ved det alm. Hospitals Liigbærere.

------

Neden for er anført de protokoller der findes med angivelse af, hvad man skal oplyse ved bestilling samt indholdet i protokollerne. Alle protokollerne befinder sig på Rigsarkivets fjernarkiv men kan bestilles frem til læsesalen via internet ved brug af Rigsarkivets on-line-blanket via internet.

Arkivskaber: Fødsels- og Plejestiftelsen
Arkivnummer: 259
Titel: Fortegnelser over døde barselskvinder (og børn)
Nr: 427
Ă…r: 1788-1804
BestĂĄr af 4 mindre protokoller.
Kvindernes navne er i nogle tilfælde nævnt, men moderens nr. i hovedprotokollerne er altid anført sammen med indlæggelsesdato, dødsdato, efterladte effekter samt hvem effekterne er udleveret til. Ofte bliver effekterne i slutningen af 1700-tallet overdraget til Alm. Hospital for at dække begravelsesomkostningerne. For andre af kvinderne fremgår det, hvem der har dækket begravelsesomkostningerne og en redegørelse for omstændighederne omkring fødslen, dødsfaldet og begravelsen svarende til ovenstående beretninger.

Arkivskaber: Fødsels- og Plejestiftelsen
Arkivnummer: 259
Titel: Fortegnelser over døde barselskvinder (og børn)
Nr: 428
Ă…r: 1805-1853
To protokoller i samme kasse (1805-1824) – (1824-1855)

Der er nu faste overskrifter med oplysninger om, hvad Fødselsstiftelsen ved om den afdøde, om nogen (pårørende eller andre) har meldt sig vedr. den afdøde, og i givet fald hvilke, samt hvor pågældende er begravet og hvem, som skal betale for begravelsesomkostningerne m.v.

Hvis det drejer sig om en gift kvinde er hendes og ægtefællens navn og adresse anført.

For ugifte kvinder er navnet anført, hvis dette er Fødselsstiftelsen bekendt. Hendes fødenr. er altid oplyst og henviser til hendes nr. i Fødselsstiftelsens kirkebog. Hvis barnet når at blive døbt er også barnets navn nævnt og også, hvad der er sket med barnet. Endvidere indlæggelsesdato, dødsdato, efterladte effekter samt i en række tilfælde, hvem effekterne er udleveret til. Hvor og hvornår begravelsen er fundet sted, og hvem, som har dækket begravelsesudgifterne.

Arkivskaber: Fødsels- og Plejestiftelsen
Arkivnummer: 259
Titel: Fortegnelser over døde barselskvinder (og børn)
Nr. 429
Ă…r: 1853-1919
Én protokol.

Indhold svarende til det oven for anførte. Mange navne er anført.

Arkivskaber: Fødsels- og plejestiftelsen
Arkivnummer: 259
Titel: Dødeprotokol (døde kvinder og børn)
Nr: 430
Ă…r: 1881-1907
3 protokoller.

Disse protokollerne indeholder kun fĂĄ og kun summarisk oplysninger.
Den ene protokol omfatter dødsfald vedr. børn, men også enkelte mødre (formentlig fordi færre kvinder dør i barselssengen på dette tidspunkt) og indeholder oplysninger om løbnr., fulde navn, opholdssted (adresse forud for indlæggelse), alder, dødsdag og begravelsesdag.

De to andre er dødeprotokoller vedrørende gynækologiske patienter og indeholder nr., den afdødes navn, evt. ægtefælles navn, adresse, fødested, stilling og bopæl samt alder og i nogle tilfælde også oplysninger om begravelsen.