Flere bidragspligtige fædre, bidragsfonden

Flere fædre
Lov 131 af 7.5.1937 om børn uden for ægteskab gav mulighed for, at det i faderskabssager kunne pålægges flere sagsøgte mulige fædre at betale fuldt bidrag til et barn født uden for ægteskab, mens barnets moder kun fik udbetalt, hvad der svarede til standardbidrag.

Til at administrere denne ordning oprettedes Bidragsfonden som en afdeling under Landsnævnet for Børneforsorg.

De i fonden opsamlede midler anvendtes til formål vedr. børneforsorg i almindelighed.

Ved lov 200 af 18.5.1960 om børns retsstilling ophævedes reglen om, at flere mænd kunne blive bidragspligtige til et barn uden for ægteskab.

De hidtidige bestemmelser opretholdtes dog for børn født før 1.1.1961.

Bidragsfonden blev ophævet ved cirk. 41 af 9.3.1972. Fondens midler og fremtidige indbetalinger indgik i statskassen. Inddrivelse og udbetaling af bidrag overgik til kommunernes sociale udvalg.

Bidragsfondens arkiv befinder sig på Rigsarkivet i Landsnævnet for Børneforsorgs arkiv.

Kopibøger og journalsager med undtagelse af årgang 1941 kasseret.