Overværgerådet

Ved lov 72 af 14. 4.1905 om behandling af forbryderske og forsømte børn oprettedes kommunale værgeråd og et Overværgeråd med sæde i København.

Medllemmer
Overværgerådet bestod af overinspektøren for opdragelsesanstalterne (formand) og to medlemmer udpeget af justitsministeren og ministeren for kirke- og undervisningsvæsenet. Et af rådets medlemmer skulle være eller have været
dommer.

Opgaver
Rådet skulle godkende de lokale værgeråds afgørelser om børns fjernelse fra hjemmet og træffe beslutning om forældremyndigheden.

Ændret ved lov i 1922
Ved lov 237 af 12.6.1922 om værgerådsforsorg kom Overværgerådet til at bestå
af en af kongen efter indstilling fra justitsministeren udnævnt formand, der skulle opfylde betingelserne for at blive landsdommer, et af justitsministeren udpeget medlem, to af Rigsdagen valgte medlemmer samt overinspektøren for opdragelseshjemmene.

Overværgerådet hørte fra sin oprettelse under Justitsmin. Ved bek. 137 af 23.4.1924 henlagdes det under det nyoprettede Socialministeriet. Fra 1926 til 1929 hørte det under Sundhedsmininisteriet, derefter påny under Socialmininisteriet.

Blev i 1933 afløst af Landsnævnet for Børneforsorg
Ved lov 181 af 20.5.1933 om offentlig forsorg 151 afløstes Overværgerådet af Landsnævnet for Børneforsorg, der blev sammensat på samme måde som Overværgerådet.

Landsnævnet havde overtilsynet med de kommunale børneværn og fungerede som ankeinstans i sager om børns fjernelse fra hjemmet.

Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen
Ved lov 192 af 5.6.1958 om ændringer i lov om offentlig forsorg ophørte Landsnævnet med at have overtilsyn med de kommunale børneværn. Denne funktion overgik til Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen.

Landsnævnet blev nu helt overvejende en ankeinstans. Dets navn ændredes til Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg.

Overværgerådet/Landsnævnet bestod af en Hovedafdeling og en Regnskabsafdeling, der også kaldtes Revisionsafdelingen. Denne afdeling havde til opgave at kontrollere inddrivelsen af de bidrag, det pålagdes de forsørgelsespligtige at yde til børn, der var anbragt uden for hjemmet. Ved lovændringen i 1958 nedlagdes Revisionsafdelingen.

Landsnævnet blev ophævet 1.7.1973 iht. lov 605 af 20.12. 1972 om Den Sociale Ankestyrelse, som overtog funktionen som administrativ klageinstans på børneforsorgsområdet.

Landsnævnets arkiv bygger på årgangsjournaler ført efter kancellisystemet. Sagerne er henlagt på journalnummer. I Revisonsafdelingens arkiv er journalsager og dubletter af registrantkort kasseret. Kopibøger før 1920 er kasseret uden hjemmel.

Arkiver:
Hovedafdelingen:
• Forhandlingsprotokoller 1905 -53.
• Brevkopier 1906-39.
• Brevregistre 1908-40.
• Protokoller for anbragte børn (A.B.) nr. 1-12.500.
• Stamlister nr. 1-30.500.
• Journaler 1905-55.
• Journalsager 1905-55.

Regnskabsafdelingen (Revisionsafdelingen):
• Brevbøger (kopibøger) 1920-50.
• Registre til brevbøger 1906-51. Journaler 1920-44. Registrantkort, folio, alfabetisk ordnet 1930ff.

Bidragsfonden:
Kopibøger 1941. Journalsager 1941.

Kilde: Rigsarkivet.