Fortegnelse over Over- og Underofficerer ved Københavns Brandkorps 1840-1868

»Fortegnelse over de herrer Over- og Under-officerer ved Kjøbenhavns og dens Forstæders Brandcorps« er en samling årsbøger, som - udover navnefortegnelse og oplysning om tidspunktet for bestalning samt bopælsadresse - også indeholder en kort redegørelse om årets brande samt regulativer for brandvæsenet.

Findes bl.a. på læsesalen på Landsarkivet i København.