Annordning om en Kgl. Opfostrings-Stiftelse af 7. december 1770

Anordning om en Kgl. Opfostrings-Stiftelse for nyefødte Børn af 7. december 1770

(Jfr. Pl. 23. Marts 1793, 21. December 1798, 23. Oktober 1824 og 12. oktober 1838)

Til at bestride disse aarlige Udgifter, og tillige samle en Capital for Stiftelsen, skal der af alle de Heste, som i Kiøbenhavn, efter den derover aarlig forfattede Fortegnelse, underholdes alene til Pragt, Beqvemmelighed og Fornøjelse, svares en aarlig Afgift af 2 Rdlr. for hver Hest, og af Hyrekudske-Heste, halv saa meget; men alle de Heste, som egentlig ere bestemte til arbeide og Nærings Brug, hvorunder dog alene Bryggeres, Bageres, Mleres, Vongmænds og Hestehandleres Heste, men ingen andre, skal være at forstaaae, maae for dette Paalæg være befriede; Derimod skal der af fremmede Heste, sammesteds aarlig erlægges 10 Rdlr; hvilke Penge aarlig i 2de Terminer, nemlig 1. maj og 1. nov., skal indkræves og til Directionen for denne Opfostrings-Stiftelse leveres og hvormed nu for 1ste Gang strax skal giøres Begyndelse, hvorom Magistraten i Kiøbenhavnhavn den fornødne Ordre er tillagt, samt befalet, at, i Fald nogen befindes desformedelst at ville fordølge og ikke rigtig angive deres Heste, samme da med en følelig Penge-Mulkt til Stiftelsens Kasse skal ansees; Men Hvo, som ved aarlige Subskription frivillig vil erlægge i det mindste 20 Rdlr. til denne Stiftelse, skal for al videre i saa Fald paaliggende Afgift aldeles være befriet; Ligeledes skal ved Rente-Kammeret føies Anstalt, at der af alle fra fremmede Steder indkommende Heste og nye Carether skal svares noget vist i Told, og at Beløbet af de derfor oppebaarne Penge ved hvert Aars udgang skal betales til denne Stiftelses Direction.