Lov om Æresoprejsning af 3. april 1868

Lov om Æresopreisning m.m. af 3. april 1868

§ 1
Den, som ved Dom er funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling, kan der, efter udstaaet Straf eller naar Straffen er eftergivet ved Benaadning, under de i det Følgende angivene Betingelser meddeles Æresopreisning. Denne ophæver for Fremtiden, og indtil den Pågjældende paany findes skyldig i nogen i den offentlige Mening vanærende Handling, alle de Følger, som i Lovgivningen ere knyttede til den af Dommen flydende Indskrænkning i hans Æreret.

§ 2
Æresopreisning kan ikke erhverves før efter Forløbet af 5 Aar, regnet fra den Tid, da Straffen er udstaaet eller ved Benaadning eftergivet. Den, som vil erhverve Æresopreisning skal godtgjøre i de sidste 5 Aar at have ført en ulastelig Vandel, hvilket bliver at oplyse ved Attester fra paalidelige Mænd, der have havt Leilighed til nøie at iagttage den Paagjældendes Færd.

§ 3
Ansøgning om Æreopreisning indsendes, med Erklæring fra vedkommende Øvrigehed og Kommunalbestyrelse, forsaavidt Ansøgeren har Ophold her i landet, gjennem Overøvrigheden til Justitsministeriets. Ansøgningen ledes af de i § 2 ommeldte Oplysninger samt en Udskrift af den Ansøgeren overgaaede Dom og nøiagtig Oplysninger om de Steder, paa hvilke han siden Domfældelselse har ophold sig. Er det paalagt ham at udrede Erstatning for den ved hans Forbrydelse bevirkede Skade, bør der saavidt muligt foreligge Oplysning, om Erstatningen er betalt eller Eftergiven. Finder Justitsministeren efter indhentet Erklæring fra den Ret, ved hvilken den Paagjældende i sin tid er dømt eller, forsaavidt det er ved militair Ret, fra Generalauditeuren, at kunne anbefale Ansøgningen, bliver Sagen at forelægge Kongen til Afgjørelse. Afslaas Ansøgningen, maa den ikke fornyes før efter Forløbet af 2 Aar, hvorefter da de ovennævnte Oplysninger maae tilveiebringes for det efter det seneste Afslag forløbne Tidsrum.

§ 4
Når Nogen, efter at have naaet 25 Aars Alderen, har erholdt Æreopreisning og derefter findes skyldig i en i den offentlige Mening Vanærende Handling, der er begaaet efter Æresopreisningen Meddelelse, kan saadan ikke paany tilstaas ham.

§ 5
Ligesom Straffedomme for Handlinger, begaaede af Personer under 15 Aar, ikke medføre nogen Indskrænkning i de rettigheder, der betinges af uplettet Rygte, saaledes skal det Samme ogsaa gjælde med hensyn til Straffedomme, der overgaae eller ere overgaaede Personer mellem 15 og 18 Aar, forsaavidt de derved idømte Straffe ikke overstige Rottingslag eller Fængsel paa sædvanlig Fangekost, saa at Æresopreisninger ikke er nødvendig med Hensn til saadanne Domme.