Mønsterskriverne (søetaten)

Mønsterskriver
Fra embedet som krigsbogholder (i Generalkommissariatet) udskiltes senest 1673
et embede som mønsterskriver eller mønsterkommissær som mellemled mellem den overordnede kollegiestyrelse (og dens sekretariat, Søkrigskancelliet) og det underordnede personel i de tre eskadrer, fra 1688 betegnet divisioner. 1706 udskiltes et særligt embede som mønsterskriver på Bremerholm for håndværkerstokken.

I 1732 oprettedes tre mønsterskriverembeder for 1., 2. og 3. division, der primært var en inddeling af mandskabet. Ved oprettelsen af 4. division 1755 henlagdes mønsterskriverforretningerne for denne division under 1. divisions mønsterskriver.

Håndværkerstokkens mønsterskriver på Bremerholm 1706ff
Embedet er oprettet 1706 og betegnedes 1772-90: 1. dpt.s kontor, efter 1790: 3. dpt.s kontor. Det omfattede sager om gager, kost og forsyninger til officerer og mandskab i divisionerne samt ekviperingsforretninger ved skibsudrustninger og arbejdskompagnierne, dvs. fangerne på Bremerholm. Efter 1772 henhørte herunder endvidere bl.a. modelkammeret, konstruktionskommissionen, Dokkens ekvipagemester og måterielforvalter samt Søtøjhuset, faste styrmænd og overkanonerer, fattigbøssen og forsømmelsesbøssen.
Indhold: Kgl. resolutioner mm.: Resolutionsprotokoller 1736-80. Reglementsekstrakter 1685-1784. Lønning, proviantering mm.: Mønsterruller for arbejdskompagnierne 1768-89. Afregninger 1771-90. Ekstraskattelister 1778-90. "Afbetalte domme" (om gældsfordringer på mandskabet) 1700-47. Sager om fangerne på Bremerholm 1712-41.

Provianteringsbøger 1760-84. Hovedbøger 1703-08. Div. sager (18. årh).
Forsømmelsesbøssen: Kopibøger 1761-82. Regnskabssager (18. årh).

Mønsterskriveren ved søfolket (ca. 1684)-1809
Embedet betegnedes 1732-55: 1. divisions mønsterskriver, 1755-71: 1. og 4. divisions mønsterskriver. Fra 1772 var det 2. dpt.s kontor, fra 1790 4. dpt.s kontor. Siden 1815 var det sammenlagt med 3. dpt.s kontor. Det omfattede bl.a. officersgager ved alle fire divisioner. Om øvrige forretningsområde hhvs. før og efter 1772 jf. seddelreg. 73. Bl.a. henhørte efter 1772 under embedet kommandanten på Toldboden, fæstningerne Rønne, Christiansø og Frederiksværn, vagt- og koffardiskibene samt matrosindrulleringen i Norge.
Indhold: Kgl. resolutioner mm.: Kgl. resolutioner 1727-90. Ekstrakter af betalingsreglementer 1710-85.
Udgåede sager: Kopibøger 1740-90. Journaler 1781-90. Div. sager (18. årh).
Indkomne sager: Register over indkomne sager 1770-83. Indkomne sager 1704- 90. Præsentationsbøger (over antagelse og afmønstring af kompagnierne) 1746-68.
Gage- og kostberegninger: Gagebøger og -sager (17.-19. årh). Hovedbøger 1705-08. Restancebøger 1707-08. Tegnebøger (anvisninger) 1722-1809, div. år.
Divisionernes afregningsbøger 1739-70. Kost- og pengebøger for Bergen og Trondhjem stifter 1789-91. Beregningsbøger 1780-90. Div. sager (17. og 18. årh). Christiansø og Bornholm: Kopibøger om Christiansø 1684-1792. Indkomne sager om Bornholm og Christiansø 1731-68. Sager om Bornholm og fæstningen i Rønne 1687-89 og Christiansø 1725-33.
Frederiksværn: Kopibøger om Frederiksværn værft 1755-84. Indkomne sager om Frederiksværn 1776-78. Div. sager (18. årh).

2. divisions mønsterskriver (1670)-1852
Dette embede betegnedes 1732-71: 2. divisions mønsterskriver, efter 1772: 3. dpt.s kontor. Det omfattede bl.a. Kvæst- og Assistenshuset samt matrosindrulleringen i Slesvig. Efter 1772 omfattede det bl.a. også flådens proviantering, Dokken og Bryghuset samt Holmens kirke, jf. oplysningerne i seddelreg. 73. Efter 1790 overtog 3 dpt. alle sager om håndværkerstokken fra 1. dpt. (oprindelig: Håndværkerstokkens mønsterskriver på Bremerholm).
Indhold: Kgl. resolutioner mm.: Memorialer, resolutioner og ordrer 1715-43. Kgl. resolutioner 1759-1840. Ekstrakter af kgl. ekspeditioner 1670-1750. Ekstrakter af reglementer 1771-1806. Koncepter til kgl. forestillinger 1797-ca. 1838.
Udgåede sager: Kopibøger 1743-89, 1815-46. Kopibøger for håndværkerstokken 1740-1815, for proviantvæsenet 1790-1814. Præsentationsbøger (over mandskabets antagelse og afgang) 1751-1815, 1837-ca. 42. Koncepter om materialvæsenet 1772-
ca. 1814, om proviantvæsenet 1800-15, 1817-47.

Indkomne sager: Indkomne sager 1740-64, om proviantvæsenet 1781-1815, om mønsterskriveren 1720-46, om håndværkerstokkens mønsterskriver 1741-1841. Referatprotokoller (journaler) 1781-1841. Div. registre.
Kost og lønning: Kostruller 1789-1841. Kontraktbøger 1772- 1802. Sager om proviantering (18. og 19. årh). Indtægts- og udgiftsbøger 1734-1805.
Daglønsbøger 1792-99. Ruller over arbejdskompagnierne 1811. Præsentationsbøger mm. (over mandskabets til- og afgang) 1751-1847, div. år. Gage-, afregnings- og mønstringssager (19. årh). Gagebøger for officerer 1727-ca. 1841, for månedsløjtnanter 1801-13, for betjente 1772-1840, for proviantvæsenet og den Glckstadt, ske ekvipage 1772-1804, for divisionerne 1758-1847, for udkommanderede soldater 1815-42. Pensionsbøger og -sager om Søkvæsthusets pensionister 1799-1850, om pensionister og enker efter faldne 1801 og 1807ff.

Hædersmedaljebøger (m. register) 1801-23. Beregningsbøger (regnskabsjournaler) 1756-1847. Div. registre mm. (18. og 19. årh).

Søkvæsthuset
Rapporter 1789-1801, div. år. Beviser for syge og døde 1801-02.
Hospitalsbøger 1815-47. Sygelister 1790-1806, div. år. Sager om medikamenter 1813-52. (Se også s. 719).
Holmens kirke: Bog over uddelinger til pĂĄske og michaelis 1773.
Diverse sager: Dokkens regnskaber 1735-39. Auktioner over efterladenskaber af mandskabet fra fregatterne "Triton" og "Thetis" 1797-99, mm.

3. divisions mønsterskriver (1701)-1848
Dette embede betegnedes 1732-71: 3. divisions mønsterskriver. Fra 1772 udgjorde det 4. dpt.s kontor. Fra 1815 var det forenet med 3. dpt.s kontor. Herunder henhørte søindrulleringen i Danmark, endvidere sager om kadetkorpset og Søetatens skoler foruden havne- og lodsvæsen, vagtskibet i Store Bælt og den Gluckstadtske ekvipage.

Indhold: Kgl. resolutioner: Resolutionsprotokoller 1755-64, 1775-1815. Udgåede sager: Kopibøger 1739-1815.
Indkomne sager: Journaler 1781-1815. Registre over indkomne sager 1762-90.
Danske breve 1751-61. Indkomne sager 1762-1815.
Kost og lønning: Ekstrakter af betalingsreglementer og behovsedler mm. (18. årh). Sager om provianteringen 1772-90. Kostbøger 1786-97. Gagebøger for håndværkerstokken 1772-1815, for indrullerede 1743-88. Tegnebøger (anvisninger) 1735-70. Beregningsbøger over udgifter 1727-1815. Rigtighedsholdelser mm. 1784-1814. Husbøger for Nyboder 1712-85.
Kadetkorpset: Afregninger, betalingsruller mm. 1714-59. Indkomne kollegiebreve 1751-97.

Kilde: Rigsarkivet vejledninger.