Forsørgelsessted for børn født af hemmeligfødende kvinder på Fødselsstiftelsen

Forsørgelse som børn (under 18 aar)
De paagældende maa forsørges (efter Reglerne om hjemløsetrængende) paa det Sted, hvor de blive trængende.
Da moderen er ukendt, kunne de ikke - som andre udenfor Ægteskab født Børn - henføres til hendes Forsørgelsested.

Forsørgelse efter det 18de Aar
Da Moderen er ukendt, kræves der ingen Adgang til at at udfinde Barnets legale Fødekommune; det kan i Reglen ikke oplyses, hvor Moderen paa 10 maaneders dagen før Fødslen havde Ophold, eller hvor hun var forsørgelsesberettiget. Hvis Oplysning om Moderens Forhold foreligger, f.eks. fordi hun selv har meldt sigt, er der Intet til Hinder for, at Barnets Fødekommune oplyses ganske efter de almindelige Regler. Som oftest vil Moderen dog vedblive at være ukendt, og Barnet da forsørges paa sit Opholdssted efter Reglerne for hjemløse trængende (Fattiglov af 9. april 1891, § 37).

Forsørgelses i Kraft af Ophold
Saafremt en paa Fødselsstiftelsen hemmelig født Person efter 18 Aar har 5 Aars uafbrudt Ophold i samme kommune, erhverver den paagældende herved Forsørgelsesret i Kommunen efter de Almindelige Regler.

Kilde: Notat fundet i Fødselsstiftelsens arkiv på Rigsarkivet, udateret.