Fødselsstiftelsen, hemmelige fødsler, retsgrundlaget

Jørgen Green (forfatter til Slægtsforskerens ABC) har undersøgt efter hvilket hjemmelsgrundlag Rigsarkivet administrerer reglerne om adgang til oplysning om de fødende, og om dette er det korrekte hjemmelsgrundlag, samt om der kan findes et andet hjemmelsgrundlag?

Rigsarkivet hjemmelsgrundlag knytter sig til kgl. Resolution 51 af 27. februar
1939 og de lempede kgl. reskripter fra 13. marts 1750 og 6. januar 1764,


Undersøgelsen viser:
- at der ikke findes noget historisk belæg for at hævde, at mødrene blev lovet anoymitet på ubestemt tid,

- at den tavshedspligt, som blev pålagt jordemødrene og andre ansatte på Fødselsstiftelsen, svarer til den tavshedspligt, som gælder for alle off. ansatte i dag,

- at bestemmelserne om adgang til foreliggende oplysninger om mødrenes identitet og forhold er blevet administreret forskelligt tiderne igennem og aldrig har været opfattet som en hindring for, at off. myndigheder, jordemødre, plejeforældre, moderens selv og andre ved henvendelse om en konkret person, kunne få de oplysninger, som stiftelsen lå inde med,

- at Rigsarkivet i sin administration fortolker resolutionen fra 1939 indskrænkende og
til ugunst for borgeren,

- at arkivloven ud fra en fortolkning af de foreliggende retskilder må være det rette hjemmelsgrundlag for reguleringen af adgangen til oplysninger om de fødende på Fødselsstiftelsen, da arkivloven befinder sig på et højere niveau i lovhierarkiet, bedre er i overensstemmelse med de aktuelle samfundsforhold og i højere grad end kgl. resolution fra 1939 og de lempede kgl. reskripter fra 1750 og 1764 lever op til de grundlæggende forvaltningsprincipper om lighed, åbenhed og borgervenlighed i forvaltningen.

Statens Arkiver har da også i en rapport til Kulturministeriet for nogle år siden oplyst,
at de er indstillet på at søge de særlige bestemmelser om adgang til arkivalier fra
Den kgl. Fødselsstiftelse m.v. ophævet, således at disse arkivalier omfattes af arkivlovens almindelige bestemmelser om tilgængelighed.