Fødselsstiftelsen, børn født efter 1. juli 1908

Reglerne om hemmeligholdelse vedblev at gælde for fødsler der havde fundet sted
før lovens ikrafttræden 1. juli 1908.

Ved § 12 i Lov nr. 130 af 27. maj 1908 om Bestemmelserne om Børn udenfor
Ægteskab og disses Forældre, blev det pålagt Fødselsstiftelsen at sikre sig oplysning
om de fødendes identitet, da det var forekommet, at kvinder, der døde i barselsseng,
ikke kunne identificeres.

Samtidig fik barnet eller dets værge ret til at få oplyst moderens identitet, dvs. at der i disse tilfælde ikke gælder, at man skal vente 100 år på at få oplysningen, men problemet er, at Rigsarkivet fortolker denne bestemmelse således, at bestemmelsen ikke givet barnets efterkommere eller moderens efterkommere ret til at få disse oplysninger, men kun barnet eller dets værge (som I de fleste tilfælde er døde), hvilket har ført til en række ankesager, som er under afgørelse i Familiestyrelsen.