Københavns Skiftekommission, opdeling af boerne efter klasse, 1771 - 1859

1771-1859 deltes københavnske boer i følgende klasser:

1) Civile og militære rangspersoner, og embedsmænd i rangen,

2) kongelige betjente udenfor rangen, kgl. pensionister, bankens og de oktrojerede kompagniers betjente,
hoftheaterets og det danske teaters personale, tjenestefolk udenfor de egentlige tyendeklasser (f.eks. francoiser, sekretærer, bogholdere, fuldmægtige, skrivere og hofmestre).

3) Gejstligheden og den lærde stand.

4) Anselige og formuende borgere og indvånere, f.eks. vekselerere, grosserere, apotekere, vinhandlere, fabrikanter, sukkerraffinadører, gæstgivere, bryggere, bagere, brændevinsbrændere og deslige med forråd af adskillige varer forsynede borgere, samt alle bemidlede folk, der lever af deres formue og ikke er i rangen.

5) Kunstnere og håndværkere med deres svende og drenge, vognmænd og hyrekuske, så og det øvrige mindre borgerskab af spækhøkere, lysestøbere, øltappere, kælderfolk og deslige, samt alle andre personer, der lever af deres arbejde eller har andre næringsveje, som ikke til nogen særdeles klasse kan henføres.

6. Fallit- og opbudsboer.

7. Tjenestefolk (undtaget de i 2. klasse nævnte).

8. Søetatens underofficerer og menige samt håndværksfolk (herunder også de i koffardifart sejlende styrmænd og matroser m.v.).

9. Landetatens underofficerer og menige.

Fra 1860-1862 var der dog kun 6 klasser, idet de gamle klasser 2 og 3 blev sammenlagt under klasse 2, og de gamle klasser 7, 8 og 9 lagdes sammen til en ny klasse 3.