Selchaushus Stiftelse

Selchausdal har ejendomsretten til omkring en trediedel af Tissø.

I 1896 byggede ejeren, Michelle Selchau en stiftelse ved godset som fribolig for 12 gamle kvinder fra sognet. Men godsets tidligere ansatte kvinder havde fortrinsret til en bolig.

Bygningen der ligger på Nøragervej 12, hedder Selchaushus og har Michelle Selchaus initialer på facaden.

Ifølge reglementet måtte enlige kvinder bo her hele deres levetid »saafremt de ikke gjøre sig uværdige hertil«. De skulle vise Sømmelighed og Velvilje i indbyrdes Omgang og lade herske god Aand og god Orden. Ingen måtte have liggende Gæster, ikke holde Fjerkræ og Hunde og ikke rejse bort mere end én Maaned ad Gangen. Latrintønden skal skylles hver Lørdag. Døren til Stuehuset skal laases ved Solnedgang, og alle er pligtige til nøje at rette sig herefter."

I 1962 havde stiftelsen kun én beboer. Bygningen blev herefter anvendt som feriekoloni for børn. Først af De Samvirkende Menighedsplejer. Men da de mente, at det faldt uden for deres område at drive feriekoloni for børn, blev bygningen overtaget af Menighedernes Daginstitutioner i København.

Der er indrettet plads til 36 børn og seks voksne.

Efter at bygningen blev brugt som feriekoloni, fremgår det at den også er blevet kaldt »Selchauslund« – Arkivet i Høng har et enkelt billede af facaden fra 1973 – med børn på koloni.

I bogen »Herregårdsliv« ved Ole Højrup – bind 6, kan man også læse lidt om stiftelsen.

Der findes i den et par billeder fra 1920 af kvinderne på stiftelsen.

I bogen »Danske Herredgaarde ved 1920 – Selchausdal« af Palle Rosenkrantz, findes der et billede af Michelle Christiane Selchau.