Stedfadererklæring

Lov nr. 130 Lov om Børn udenfor Ægteskab og disses forældre af 27/5 1908

§ 11
Har en Kvinde, der er Moder udenfor Ægteskab indgaaet Ægteskab med en anden end Barnets Fader, kan Stedfaderen med Moderens Samtykke, for saa vidt hun har Forældremagten, tillægge dette sit Familienavn ved Anmeldelse til vedkommende Ministerialbog under Forevisning af Barnets Fødsels(Daabs-)attest, sin egen FødselsDaabs-)attest eller Bevis for opnaaet Navneforandring og sin og Moderens Vielsesattest. Barnets øvrige Retsstilling berøres ikke af denne Navneforandring.

I Tilfælde, hvor det er oplyst, hvem der er Barnets Fader, og dette tillige har har faaet Faderens Navn, eller denne er villig til at give Barnet dette, kan Stedfaderen dog ikke uden Faderens Samtykke give Barnet sit Navn.

Ej heller kan saadant Barn bortadopteres eller Forældremagten af Moderen overdrages andre uden Faderens Samtykke.