Livrentesocieteterne af 1747 og 1757

I 1747 søgte regeringen at skaffe sig et stort indenlandsk lån ved oprettelse af en tontine: Livrentesocietetet af 13.2.1747.

Tontine:
(fra fr. tontine (ital. tontina); opkaldt efter neapolitaneren Lorenzo Tonti, som midt i 17. aarh. foreslog oprettelse af en livrenteinstitution i Frankrig efter den af ham udformede særlige plan, hvis renter, med en bestemt fordeling mellem de forskellige aldersklasser af indskydere, tilfalder de i hver klasse til enhver forfaldstid levende interessenter, og hvis indskudskapital til sidst fordeles ml. de længstlevende ell. ved den sidste interessents død tilfalder institutionens opretter (dvs. staten).

Opmuntret af den hurtighed, hvormed alle denne tontines portioner blev tegnede, besluttede regeringen at oprette en ny tontine: Livrentesocietetet af 17.8.1757, som imidlertid ikke havde samme held med at få solgt portionerne. De renteindtægter, tontinen således ikke fik, dækkedes af postvæsenets overskud. Begge societeter bestyredes af direktørerne i Generalpostamtet til deres ophør i 1831 og 1840.
Arkivnummer: 433
Livrentesocieteterne af 1747 og 1757
Dækker perioden 1747-1845.

På Rigsarkivet findes et register til Ekstraktprotokol (journal) samt til pakken med »Ujournaliserede«.

Findes flere numre på én person, er det det nr. eller de nr., som er understreget, hvorunder de pågældende sager skal søges.

Er der tilføjelse »coll« = kolletiv betydet det, at de pågældende sager indeholder forskellige interessenters navne på et og samme nr.

Tilføjelse af »Prot«: betyder, at den pågældende sag mangler, og at man er henvist til udelukkende at søge oplysning i protokollen.

Arkivinstitution: Rigsarkivet, København

Indhold:
1748-1797: Diverse sager
1795-1845: Ekstraktprotokol for begge societeter
1747-1749: Kvittance- og korrespondanceprotokol for Livrentesocietetet af 1747
1827 1841: Livrentebog
1771-1844: Livrenteprotokol
1799-1815: Livrentesocieteternes årlige pensionslister
1747-1747: Livrentesocietetet af 1747, inskriptionsprotokol
1757-1757: Livrentesocietetet af 1757, inskriptionsprotokol
1795-1845: Sager til ekstraktprotokollen
1795-1845: Ujournaliserede sager