Vielsesbrev

Et vielsesbrev – kaldtes også for kongebrev - er en skriftelig tilladelse til vielse uden en forudgående lysning. Et vielsebrev gav ret til vielse i hjemmet eller til, at vielsen måtte forrettes af en anden præst end den, der iflg. loven skulle forrette vielsen. Iflg. loven var det brudens præst, som skulle forrette vielsen og skulle foretage lysningen.

Ansøgningen på stemplet papir til 65 øre (i 1907) skulle stiles til Kongen og underskrives af begge parter. Det var justitsministeriet, som på Kongens vegne kunne udstede vielsesbrevet (kongebrevet), men det blev udleveret af Københavns Overpræsidium, hvis man boede i København, og af amtmanden, hvis man boede uden for Københavns kommune.

Når det fastsatte gebyr på 33 kr. og 66 øre (i 1907) blev betalt, så blev det i praksis aldrig nægtet nogen at få udstedt et vielsesbrev, og det var ikke nødvendigt at angive nogen grund til ansøgningen,

Man kan være heldig at finde vielsesbrevet i kirkesognets arkiv, men i de fleste tilfælde findes det ikke. Herudover kan man lede efter parrets ansøgning i Københavns Overpræsidiums arkiv/Amtets arkiv på landsarkivet og i Justitsministeriets Arkiv på Rigsarkivet.