Separation og skilsmisse (1800-1848)

Indtil 1795 kunne separationsbevillinger kun udstedes af Danske Kancelli. Hvis den ene part modsatte sig separationen, skulle der søges om kgl. bevilling.

Ved forordning af 23. maj 1800 fik amtmændene bekræftet den tilladelse til at adskille ægtefolk »fra bord og seng«, når de ikke ved mægling kunne bringes til forlig, som de havde iflg. instruks af 28. maj 1795.

I København fik Magistraten bemyndigelsen. Denne bemyndigelse overgik til overpræsidiet (Københavns Overpræsidium) i 1857.

I perioden 1816-1849 fik også de lensbesiddere, som havde amtmandsfunktioner, ret til at bevilge separation.

Før en evt. separation og/eller skilsmisse skulle parterne til dels en gejstlig mægling (hos præsten) og dels en verdslig mægling (i amtet).

Gejstlige mæglinger kan man være heldige at finde i præstens embedsbod »Liber daticus« men mange er ikke bevaret.

Den verdslige mægling kan man finde i amtets mæglingsprotokoller.

Amtmændene kunne efter 1800 bevilge separation, oplysningerne findes i amtets arkiver.

For Københavns vedkommende findes arkivalierne fra tiden før 1858 på Københavns Stadsarkiv, og for tiden efter 1858 i Københavns overpræsidium på Landsarkivet i København.

Hvis skilsmissen skete ved dom, så kan man finde sagen i retsbetjentsarkivet for herredsfogeden. I København i Hof- og Stadsrettens arkiver.

Hvis én af parterne modsatte sig skilsmissen skulle der efter 1800 søges om kongelig bevilling. Sagen blev indsendt via amtet til Danske Kancelli, hvor man skal starte med at kigge i registranten for det departement, som dækkede det amt, hvor parret boedet.

Efter 1848 skulle sagerne indsendes til Justitsministeriets 1. departement.

I registranten er der dels et navneregister og dels henvisning til den side, hvor skilsmissesagen er noteret. På denne side skal man notere journalnummeret ned, hvorefter man kan bestille journalsagen, som indeholder dokumenterne og ansøgningen vedr. skilsmissen.

Det vil være en fordel, hvis man ved om der er givet en kongelig bevilling og i givet fald hvornår. Hvis én af parterne er blevet gift igen vil det ofte stå i kirkebogen ved den nye vielse.