Sankt Johanne Stiftelsen

SANKT JOHANNES STIFTELSEN
Blev opført af Københavns Kommune i 1885 som forsørgelsesafdeling for mere værdige, arbejdsløse trængende og fyldte en hel karré, hvis front var vendt mod Sortedamdosseringen, medens bagsiden vendte ud mod Blegdamsvej.

Stiftelsen sorterede under Københavns Magistrats 3. afdeling og bestod af:
• en optagelsesanstalt for børn,
• en arbejdsanstalt samt
• et sygehus.

I Optagelsesanstalten modtoges børn fra Københavns fattigvæsen og fra politiet. Der var som regel tale om kortvarige ophold, indtil børnene igen kunne komme hjem til deres forældre eller kunne anbringes i plejefamilier eller på børnehjem. Gennemsnitsbelægningen var ca. 75 børn, men i løbet af et år kunne der være anbragt ca. 500 børn.

I Arbejdsanstalten var der i gennemsnit ca. 300 personer, hvoraf 2/3 var mænd. Arbejdet bestod først og fremmest i at dække anstaltens eget forbrug.

Sygehuset modtog dels anstaltens egne syge men herudover også syge blandt de af fattigvæsenet uden for anstalten forsørgede personer samt syge, som på fattigvæsenets regning havde været anbragt på byens hospitaler, men som blev overført til Sankt Johannes Stiftelsen på grund af pladsmangel, ved langvarig rekonvalescens eller uhelbredelig debilitet. Belægningen på sygehuset var gennemsnitlig 260 patienter.

Til Sankt Johanne Stiftelsen var også knyttet Københavns la Morgue (lighus, hvor fundne lig fremlægges med henblik på identifikation), idet Stiftelsens lighus var indrettet til opbevaringssted for selvmordere, dødfundne og og personer, som havde været udsat for en ulykke. Ca. 3-400 lig indkom hvert år til lighuset.

I 1918 blev Sankt Johanne Stiftelsen overflyttet som en særlig afdeling til arbejdsanstalten Sundholm.

Arkivalier
Arkivalierne fra Sankt Johanne Stiftelsen findes på Københavns Stadsarkiv.
Udover arkivalier vedrørende stiftelsens administration m.m, findes bl.a.:
• Optagelsesprotokol over de børn, som blev optaget (står fremme i publikumsreolen).
• Protokol over patienter (1885-1913).
• Indskrevne patienter (1885-1917).
• Udskrevne patienter (1885- 1917).
• Døde i Sygehuset (1885-1922).
• Døde husfæller (1907-1918).
• Indbragte døde (1886-1919).
• Begravede fra Skt. Johannes (1886-1889).
• Begravede af Fattigvæsenet (1896-1906).
• Arbejdsfattighjælp (1895-1914).
• Arbejdsfattighjælp - kvinder (1896-1910).

På Københavns Stadsarkivs STARBASE, kan man se, hvad der er bevaret af institutionens arkivalier, hvilke numre man skal bruge for at bestille dem, og hvor de befinder sig.

Københavns Stadsarkivs Starbase